Wang Dulu

pseudonym of Bao Xiang; also known as Bao Xiaoyu

b. 1909 Beijing, to a Man (Manchu) family

self-taught

schoolteacher, editor for a small newspaper, and clerk for a merchant association

sent to the country during the Cultural Revolution

d. winter 1977


Wang Dulu

Wang Dulu story in People's Daily

Wang Dulu's Crane-Iron Pentalogy

works by Wang Dulu, Jin Yong, and other Wuxia/Kungfu writers including Huanzhu Louzhu, Gong Baiyu, Gu Long, Wo Longsheng, and Liang Yusheng


Tom Bolling's home page