Han Shan - Cold Mountain

(Japanese reading: Kanzan)

fl. 750 to 800 CE

Han Shan Temple (original name Miaolipumingta), Suzhou, Jiangsu, China

close colleague of Shih Te (Japanese reading: Jittoku)


Han Shan

Shih Te

Cold Mountain Buddhas


Tom Bolling's home page